Спутниктик маалыматтарды колдонуу менен Кыргызстандагы жайыттардын абалын билүү

Southampton Университетинин студенткасы Меган Стивенс, eOsphere окуу программасынын алкагында жайкы стажировкасын өтүү мезгилинде жайыттардын абалын анализдөөдө Кыргызстанды тандаган жана спутниктик маалыматтар топтомун кеңири пайдаланган. Ал SIBELIUs командасы түзгөн «Кыргыз маалыматтар кубу» долбоору көптөгөн жайыт пайдалануучулары үчүн пайдалуу болот, деп эсептейт. Ал SIBELIUs командасы жүргүзгөн иштер жайыт шарттарын жакшы түшүнүү менен көптөгөн кыйынчылыктарга туш болуп жаткан жайыт пайдалануучулар коомуна колдоо көрсөтүү үчүн өтө пайдалуу болорун тастыктайт. Кыргызстандын маалыматтар кубу пиксели 10 чарчы метрге барабар спутниктик сүрөттөрдү берет жана алар бүткүл өлкөнү камтыйт.

Read More

Понимание состояния пастбищ в Кыргызстане с использованием спутниковых данных

Меган Стивенс, студентка физики из Southampton Университета, в рамках своей летней стажировки в eOsphere анализировала состояние пастбищ в Кыргызстане, используя спутниковые данные. Команда SIBELIUs считает, что Кыргызский куб данных будет полезен для многих приложений, и понимание условий пастбищ будет очень полезным для поддержки пастбищного сообщества, которое сталкивается со многими проблемами. Куб данных Кыргызстана содержит текущие и исторические спутниковые данные и производные экологические продукты, охватывающие всю страну, с разрешением до 10 метров.

Read More

Understanding pasture conditions in Kyrgyzstan using satellite data

Megan Stevens, a physics student from Southampton University, has been analysing pasture conditions in Kyrgyzstan using satellite data as part of her summer internship with eOsphere. The SIBELIUs team believe that the Kyrgyz Data Cube will be useful for many applications and understanding pasture conditions will be very beneficial for supporting the herding community, who are facing many challenges. The Kyrgyz Data Cube contains current and historical satellite data and derived environmental products covering the whole country, with a resolution of up to 10 metres.

Read More

Кыргызстандагы малчылар менен жайыттарды пайдалануу тууралуу маектешүү (интервью)

SIBELIUs долбоорунун маанилүү бөлүгү болуп, малчылар менен жайыттарды туура пайдалануу темасында маектешүү менен алардын көйгөйлөрүн ачык түшүнүү болуп саналат. Бул маалыматтарды эске алуу менен жайыттарды туура пайдалануу боюнча маселелерди, биздин долбоордогу спутниктерден алынган маалыматтарды пайдалануу аркылуу чечүү менен аларга жардам берүү жолдору каралды. Биздин долбоордун максаты аларга жайыттардын экологиялык абалын ачык-айкын көрсөткөн спутниктен алынган сүрөттөрдү пайдаланууга даярдоо болуп саналат.

2020-жылдын февраль жана март айларында монгол жараны Батбуян Батджав (CNPS) жана Айбек Карабаев (Мерсико) эки облустун пилоттук аймактарында долбоордо белгиленген иштерди жасашты – жайыт пайдалануучулар (201 кожолук) менен сурамжылоо (интервью) аркылуу көйгөйлуу маселелер аныкталды жана бизин долбоордун артыкчылыктары тууралуу аларга информация берилди.

Read More

Слушание сообщество животноводов в Кыргызстане

Важной частью проекта SIBELIUs является работа с пастухами на отдельных тематических площадках, чтобы понять их требования к информации о пастбищах и обеспечить, чтобы их голоса и приоритеты были услышаны при разработке и распространении новых спутниковых экологических продуктов.

В феврале и марте 2020 года Батбуян Батджав из CNPS и Айбек Карабаев из Мерсико провели полевые работы на двух пилотных областях проекта, где они опросили людей из 201 животноводческого хозяйства.

Read More

Listening to the herding community in Kyrgyzstan

An important part of the SIBELIUs project involves working with herders at selected case study sites to understand their requirements for information about pasture and to ensure their voices and priorities are heard in the development and distribution of new satellite-derived environmental products.

During February and March 2020, Batbuyan Batjav from CNPS and Aibek Karabaev from Mercy Corps conducted fieldwork at the project’s two test sites where they interviewed people from 201 herding households.

Read More

SIBELIUs долбоору Кыргызстанда

Кыргызстанда, 2020-жылдын январында SIBELIUs долбооруyнун Мерсико кеңсесинде биздин долбоордун биринчи жолугушуусу болуп өттү. Анда бардык катышуучуларды Мерсиконун Кыргыз Республикасындагы директору мырзаайым Ума Кандалаева жылуу кабыл алып, куттуктады. Жыйында бир нече өзөктүү темалар каралды жана Ник Уокер мырза долбоордун максаттарына жана аны ишке киргизүүдөгү айрым негизги техникалык концепцияларга токтолду. Ал Жерди байкоо спутнигинин мүмкүнчүлүгүн максатка ылайык пайдаланууга жетүү үчүн долбоор бардык шарт түзөрүн айтты жана биздин максат Кыргызстанда, ушул артыкчылыктарды “Кыргыз ачык куб маалыматы” бренди аркылуу пайдаланууга боло турганын баса белгиледи.

Read More

SIBELIUs в Кыргызстане

В январе 2020 года прошла первая встреча проекта SIBELIUs в Кыргызстане в центральном офисе Мерсико, где все участники тепло приветствовала страновой директор Мерсико в Кыргызстане Доктор Ума Кандалаева. На совещании было рассмотрено несколько ключевых тем, включая обзор Ником Уокером целей проекта и введение в некоторые основные технические концепции, включая то, как спутниковое наблюдение Земли может быть использованы для достижения наших целей в Кыргызстане, а также роль и преимущества подхода “Кыргызского куба открытых данных”.

Read More

SIBELIUs in Kyrgyzstan

In January 2020 the SIBELIUs Kick-Off meeting was held at Mercy Corps’ central offices, where Uma Kandalaeva, Mercy Corps’ Kyrgyzstan Country Director, gave a warm welcome to the meeting’s participants. The meeting covered several key topics, including an overview by Nick Walker of the project’s aims and an introduction to some of the main technical concepts, including how satellite earth observation can be used to achieve our objectives in Kyrgyzstan and the role and benefits of the Open Data Cube approach.

Read More